Δικαστική Γραφολογία

Η δικαστική γραφολογία εξετάζει εάν ένα έγγραφο είναι γνήσιο ή πλαστό. Ειδικότερα μελετά το ιστορικό ενός εγγράφου και τον τρόπο προετοιμασίας του.

Έγγραφο για την δικαστική γραφολογία θεωρείται κάθε μέσο όπου μπορεί να αποτυπωθεί γραφή, υπογραφή, ή γράφημα. Ένα έγγραφο μπορεί να έχει δημιουργηθεί είτε με μηχανικά μέσα όπως υπολογιστές, εκτυπωτές, γραφομηχανές κτλ είτε με το χέρι είτε και με τα δύο.

Ο Δικαστικός Γραφολόγος εφαρμόζοντας Επιστημονικές και Τεχνικές μεθόδους, οι οποίες είναι Διεθνώς Αναγνωρισμένες, Επιστημονικά Τεκμηριωμένες και Δικαστικά Παραδεκτές, εξετάζει τα αμφισβητούμενα έγγραφα και το συγκριτικό υλικό προκειμένου να διερευνηθούν γραφολογικά και να εντοπιστούν τα γραφολογικά χαρακτηριστικά βάσει των οποίων θα ακολουθήσει η συγκριτική αντιπαραβολή τους.

Συνήθη Έγγραφα

διαθήκες, επιταγές, συναλλαγματικές, συμβόλαια, συμφωνητικά και γενικά κάθε έγγραφο που φέρει χειρόγραφα τμήματα γραφής ή υπογραφής.

Τρόπος μεταχείρισης αμφισβητούμενων εγγράφων

Ένα έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί αμφισβητούμενο είτε γιατί μπορεί να έχει πλαστογραφηθεί είτε γιατί με κάποιον τρόπο  μπορεί να έχει νοθευθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικός ο τρόπος μεταχείρισης του εγγράφου για να μη χαθούν πολύτιμες πληροφορίες που θα δυσχεραίνουν ή θα εμποδίσουν το έργο του Δικαστικού Γραφολόγου.

Έτσι, παρακάτω απαριθμούνται ενδεικτικά κάποιες απλές συμβουλές για το πώς να μεταχειριστείτε ένα αμφισβητούμενο έγγραφο.

Καταρχήν, αυτά που πρέπει να κάνετε έχοντας στα χέρια σας ένα αμφισβητούμενο είναι τα εξής:

 • Χρησιμοποιήστε ευρύχωρους φακέλους για να το φυλάξετε και να το μεταφέρετε, χωρίς να χρειάζεται να το διπλώσετε. Μην το μεταφέρετε μέσα στις τσέπες των ρούχων σας.
 • Δημιουργήστε αντίγραφα του εγγράφου με scanner, φωτογραφική μηχανή ή φωτοτυπικό μηχάνημα αλλά σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε την επιλογή αυτόματης τροφοδοσίας που έχουν κάποια αντιγραφικά μηχανήματα( δηλαδή τραβάνε μέσα στο μηχάνημα το έγγραφο προκειμένου να αναπαραχθεί) γιατί μπορεί να καταστρέψουν το έγγραφο.
 • Προσπαθήστε να μεταχειρίζεστε όσο το δυνατόν λιγότερο το έγγραφο.

Έπειτα, θα πρέπει να αποφύγετε όλα τα παρακάτω:

 • Μην γράφετε πάνω στον φάκελο που έχετε τοποθετήσει το έγγραφο ενώ αυτός περιέχει το έγγραφο.
 • Μην χρησιμοποιείτε συρραπτικά, συνδετήρες, καρφίτσες, κλιπς κτλ
 • Μην κάνετε τρύπες με διατρητικές συσκευές και γενικά μην χρησιμοποιείτε ψαλίδια, μαχαίρια, αιχμηρά αντικείμενα
 • Μην γράφετε πάνω στο έγγραφο και γενικά μην αγγίζετε με οποιοδήποτε μέσο στυλό, πένα, μαρκαδόρο, μολύβι κτλ
 • Μη δημιουργείτε νέες τσακίσεις πέρα από αυτές που ήδη υπάρχουν
 • Μην χρησιμοποιείτε κόλλα η κολλητική ταινία σε περίπτωση που είναι σχισμένο προκειμένου να το επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση
 • Μην προσπαθείτε να σβήσετε ή να ¨καθαρίσετε¨ οτιδήποτε υπάρχει ήδη επάνω στο έγγραφο.
 • Μην ρίχνετε υγρά επάνω του όπως νερό, καφέδες, μελάνια κτλ

Η διατήρηση του εγγράφου στην κατάσταση που κάποιος θα το βρει ή θα το παραλάβει και η αποφυγή οποιασδήποτε παρέμβασης πάνω σε αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την διεξαγωγή και το αποτέλεσμα της γραφολογικής έρευνας.

Αμοιβή Δικαστικού Γραφολόγου

Η δικαστική γραφολογία παρέχει υπηρεσίες ιδιαίτερα εξειδικευμένες και εξατομικευμένες  σε κάθε υπόθεση.  Κάθε υπόθεση εκτιμάται ατομικά σύμφωνα με τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν και τις εξετάσεις που θα πρέπει να διενεργηθούν στο σύνολο του υλικού και η αμοιβή του δικαστικού γραφολόγου καθορίζεται κατά περίπτωση.

Για την γραφολογική εκτίμηση της υπόθεσης σας καλέστε για ραντεβού.