Γραφή & υπογραφές

Από τις πιο συχνές εφαρμογές της δικαστικής γραφολογίας είναι ο έλεγχος γνησιότητας/ πλαστότητας διαθήκης, υπογραφών σε έγγραφα που έχουν δεσμευτική ισχύ για τον υπογράφοντα, ο εντοπισμός του συντάκτη σε ανώνυμες επιστολές.

Η δικαστική γραφολογία μπορεί μέσω της γραφολογικής εξετάσεις να δώσει απαντήσεις σχετικά:

  • με την γνησιότητα ή την πλαστότητα της γραφής και της υπογραφής,
  • με την ταυτότητα του συντάκτη τους.